Należności długoterminowe po angielsku

Pobierz

Jeżeli uzgodnienie salda następuje na koniec października lub listopada, to trzeba mieć na uwadze, że w bilansie wykazuje się kwotę należności wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień .Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach.. Należności według terminu płatności dzielimy na: a) Należności długoterminowe odzwierciedlają prawa majątkowe jednostki, które charakteryzują się okresem spłaty dłuższym niż 1 rok od dnia bilansowego.. należność .. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy należności z tytułu odzyskania mienia i subrogacji należność Należność należność długoterminowa należność krótkoterminowa należność z tytułu podatków należny należny podatek należy należy .2013-06-10 4 WSKAŹNIK POKRYCIA ZOBOWIĄZAŃ NALEŻNOŚCIAMI = należności krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe Powinien być większy od jedności.. Jest silnie zróżnicowany branżowo.. Należności długoterminowe obejmują należności z wszystkich tytułów (z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług - te są w całości .Do należności długoterminowych nie zalicza się należności z tytułu dostaw i usług, które wykazuje się w całości w pozycji krótkoterminowych.. Jest to najważniejsze kryterium.. Termin płatności.. Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne.Należności długoterminowe to takie kwoty, które są należne sprzedawcy, a ich okres wymagalności wynosi powyżej 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego..

planowanie długoterminowe.

Można je .Artykuł 67 traktatu EWG i art. 1 dyrektywy Rady 88/361/EWG z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie wykonania art. 67 traktatu [artykuł uchylony przez traktat z Amsterdamu] nie sprzeciwiają się uregulowaniu państwa członkowskiego takiemu jak sporne w postępowaniu przed sądem krajowym, które w ramach podatku dochodowego od osób prawnych i przepisów zmierzających do unikania podwójnego .Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji należności długoterminowych.. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.po stronie aktywów bilansu jako należności odsetkowe wraz z należnością główną, zaś po stronie pasywów jako odsetki zastrzeżone.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. Definicja: Część należności jednostki prowadzącej księgi rachunkowe, których moment spłaty dziennie bilansowy jest dłuższy niż jeden rok Czym jest Długoterminowe Należności znaczenie w Słownik na N .Tłumaczenia w kontekście hasła "należności i zobowiązania" z polskiego na angielski od Reverso Context: Mimo iż należności i zobowiązania z tytułu bieżącego podatku są oddzielnie ujmowane i wyceniane, podlegają kompensatom w bilansie, przy spełnieniu kryteriów podobnych do kryteriów ustalonych dla instrumentów finansowych w MSR 32 Instrumenty finansowe:Tłumaczenie słowa 'długoterminowy' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski..

Co znaczy i jak powiedzieć "należności krótkoterminowe" po angielsku?

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. open_in .Należności długoterminowe: III: Long-term receivables: 1: Od jednostek powiązanych: 1: From related parties: 2: Od jednostek pozostałych: 2: From other entities: IV: Inwestycje długoterminowe: IV: Long-term investments: 1: Nieruchomości: 1: Real property: 2: Wartości niematerialne i prawne: 2: Intangible assets: 3: Długoterminowe aktywa finansowe: 3: Long-term financial assets: aDefinicja po angielsku: Long-term dues.. Są to więc aktywa jednostki, ponieważ zgodnie z definicją aktywów z ustawy o rachunkowości są one kontrolowane przez jednostkę, posiadają wiarygodnie określoną wartość i powstają w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści .Zobacz tłumaczenie dla należność - słownik polsko-angielski.. Należności są kategorią oznaczającą wymagane od odbiorców zapłaty.. Należności krótkoterminowe są księgowane w bilansie przedsiębiorstwa po stronie aktywów, w grupie aktywów obrotowych.. Wypróbuj za darmo kurs eTutor.Należności długoterminowe - są to roszczenia względem różnych dłużników, które nie spełniają kryteriów zaliczania ich do należności krótkoterminowych i wykazywania w aktywach obrotowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości..

Polish Zatwierdzenie trzeciej partii krajowych zasad akceptacji dodatkowych należności kredytowych.

Ostatnio usłyszałem od mojej gł.. Do należności tych mogą należeć na przykład udzielone pożyczki długoterminowe oraz inne należności, które spłacone zostaną w terminie późniejszym niż 12 miesięcy, za wyjątkiem należności handlowych (z tytułu dostaw i usług).Jak ewidencjonować należności.. U nas także przykłady i wymowa.. Te z kolei dzieli się na płatne w okresie powyżej 12 miesięcy i płatne w ciągu najbliższego roku obrotowego).Strona 1 z 2 - NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - napisał w Rachunkowość budżetowa: Witam, mam pytanie dotyczące należności długoterminowych, przypisuję umowy dzierżaw i najmów w JST oraz księguję wpłaty z tego tytułu.. W praktyce należności długoterminowe służą głównie do prezentowania kwot wymagalnych w okresie płatności .Należności krótkoterminowe to termin stosowany w rachunkowości, oznaczający należności o okresie spłaty (momencie, w którym stają się wymagalne) nieprzekraczającym 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego.. Należności długoterminowe o okresie wymagalności do jednego roku Long-term receivables due in less than one year EurLex-2 EurLex-2 W zamian Trybunał księguje należność długoterminową ze strony Państw Członkowskich.Przykłady użycia - "należności" po angielsku.. Często do wyznaczenia wskaźnika używa się jedynie należności i zobowiązania z tytułuSalda najlepiej jest uzgadniać na ostatni dzień miesiąca, po zamknięciu ksiąg za ten miesiąc (np. na 31.10.2016, 30.11.2016 czy 31.12.2016)..

księgowej że powinieniem przypisać umowy dzierżaw wieloletnie na należności długoterminowe.... co mnie zdziwiło.należność po angielsku .

Słownik biznesu i finansów.. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości (dalej: uor .Długoterminowe zobowiązania z innych tytułów 244 Pożyczki krótkoterminowe 245 Rozrachunki wewnątrzzakładowe 246 Roszczenia sporne 249 Inne rozrachunki 29: Konta pozabilansowe: 290 Należności warunkowe 291 Zobowiązania warunkowe 293 Weksle obce zdyskontowane lub indosowane 294 Należności z tytułu własnych opakowań wypożyczonych 295Sprawdź tutaj tłumaczenei polski-angielski słowa nalezności celno podatkowe w słowniku online PONS!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt