Kontrola i ocena wiadomości uczniów

Pobierz

W przypadku, gdy nie zrozumiemy tego faktu, możemy jednym nierozważnym posunięciem zniweczyć cały dorobek ucznia i efekty pracy innych nauczycieli.Poprzez sprawdzanie osiągnięć szkolnych W. Okoń rozumie jedno z ogniw procesu dydaktycznego, w którym nauczyciel stosuje różne sposoby kontroli, a jednocześnie ocenie podlega efektywność pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela.. Trudno wyobrazić sobie jego prawidłowy przebieg bez sprawdzania stanu wiedzy uczniów, bez stwierdzenia czy proces przebiega zgodnie z założeniami programu nauczania, jaka jest efektywność tego procesu u poszczególnych .Kontrola i ocena uczniów Rozważając problematykę kontroli w działalności praktycznej a także w ujęciu teoretycznym spotykamy najczęściej opinię, że jest ostatecznym sprawdzeniem rezultatów pracy ucznia.. Ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować młodego człowieka do działania.. 6.Metody oceniania zależne są od form i sposobów kontroli oraz ich miejsca w procesie kształcenia.. Przy ocenianiu trzeba uwzględnić różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie, muzykowanie, tworzenie), przy czym nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie postępyPrzedmiotem kontroli i oceny ucznia są: - wiadomości i umiejętności oraz gotowość do ich zaprezentowania, - różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, uczestniczenie w dyskusjach, praca indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie ćwiczeń praktycznych i innych powierzonych zadań oraz .Ocena powinna być obiektywna, sprawiedliwa, oparta na rzetelnej kontroli, dotycząca nie tylko formalnej strony wiadomości, lecz przygotowania ucznia do życia..

- Łódź :Kontrola i ocena uczniów.

Proponuje się, aby nauczyciel oceniał na wychowaniu fizycznym różne aspekty: postawę i aktywność ucznia podczas zajęć, działalność sportową pozalekcyjną, frekwencję, przygotowanie ucznia do lekcji, wiadomości oraz umiejętności z poszczególnych dyscyplin sportowych i sprawność fizyczną (postęp w sprawności).Kontrola i ocena osiągnięć szkolnych uczniów jest jednym z podstawowych ogniw procesu dydaktyczno - wychowawczego.. Służy zatem ustaleniu jego osiągnięć i pozwala sformułować oceny.Zarówno kontrola ustna, jak i pisemna, traktowana jako kontrola i ocena tradycyjna, wiąże się z dużą dozą subiektywizmu, na który mają wpływ m.in. samopoczucie nauczyciela, przypisanie ucznia do określonej kategorii na przykład traktowanie go w sposób niezmienny jako ucznia dostatecznego, przesadne hołubienie niektórych uczniów .sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.. Służy zatem ustaleniu jego osiągnięć.. w ujęciu teoretycznym spotykamy najczęściej opinię, że jest ostatecznym sprawdzeniem rezultatów pracy ucznia.. Pisemne:Nauczyciel musi umieć wybrać do oceny najważniejsze cechy ucznia i najtrafniejsze metody kontroli.. Niekiedy sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów przybiera formę indywidualnej pracy pisemnej100% - 91% - poprawnych odpowiedzi - ocena b. dobra 90% - 71% - ocena dobra 70% - 51% - ocena dostateczna 50% - 35% - ocena dopuszczająca 34% - 0 - ocena niedostateczna OCENIANIE WIADOMOŚCI UCZNIA Przy ocenianiu wiadomości ucznia brane jest pod uwagę : - stopień opanowania materiału3..

I Sposoby kontroli i oceny osiągnięć uczniów: 1.

Ocenianie jest ważnym elementem procesu edukacyjnego.. Metody kontroli i ocen: 1.. Ma ona za zadanie przekazać informację uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, co osiągnął, co zrobił dobrze i ile potrafi.. Wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.KONTROLA I OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW, POMIAR DYDAKTYCZNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze JĘZYK POLSKI WYDAWNICTWA ZWARTE (Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach) BĄK Janusz : Język polski : nowy egzamin wstępny do szkoły średniej.. Dobrze przeprowadzona kontrola osiągnięć ucznia jest jednocześnie okazją do samokontroli pracy nauczyciela.. Forma kontroli jest to typ zewnętrznej organizacji procesu sprawdzania postępów lub rezultatów pracy uczniów.. Organizacyjne formy kontroli dzielą się na indywidualne, frontalne i kondensacyjne.Systematyczne sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów jest integralną częścią procesu nauczania i warunkiem efektywności kształcenia.. Można więc założyć, iż przekazywanie wiadomości o kulturze fizycznej jest na wyższym i efektywniejszym poziomie niż w szkołach podstawowych i gimnazjach .Kryteria oceny ucznia.. - Piotrków Tryb.OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi..

Przedmiotem oceny są: wiadomości, umiejętności, postawa.

Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).. W ocenie nauczyciel powinien umieć uzyskać optimum, a nie maksimum wiadomości o osiąganych skutkach, by móc je porównać z funkcjami założonymi (Strzyżewski 1996).mają kilka ocen, nie stresują się tym, co dzieje się "pod tablicą", tylko zajmują się swoimi sprawami, np. odrabianiem pracy domowej z innych przedmiotów lub czymś niezwiązanym w ogóle z nauką.. Kontrola i ocena wyników nauczania (sprawdzanie osiągnięć): Kontrola- sprawdzenie osiągnięć uczniów, czy i na ile opanowali oni materiał programowy; jakie pojęcia, reguły i umiejętności opanowali; Ocena- jest nieodłącznym elementem pracy dydaktycznej, w toku którego kontrolujemy stan wiadomości i umiejętności ucznia.Znacząco poprawił się wskaźnik kontroli i oceny wiadomości u uczniów, w stosunku do szkół niższego szczebla.. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.) 2.ɣ aktywizowanie uczniów przez nauczyciela (sensomotoryczne, emoc-jonalne, werbalne, intelektualne), ɣ elementy problemowego nauczania - uczenia się, rozwijanie zdolności poznawczych, ɣ wiązanie teorii z praktycznym działaniem..

31% badanych nauczycieli dokonuje weryfikacji wiedzy uczniów.

Kształtowanie zainteresowań - odpowiedni komentarz do oceny, zachęcający ucznia do pracy w tym kierunku, może ukierunkować i rozwinąć zainteresowania związane z przedmiotem.. Ze sprawdzaniem osiągnięć uczniów wiąże się pojęcie kontroli, oceny i pomiaru.1 METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie); realizację zadań teoretycznych (quizy, gry dydaktyczne, pytania i odpowiedzi); tworzenie prezentacji, gazetek, albumów itp.; występy artystyczne na forum klasowym .oceny cyfrowej oraz przy założeniu, że uczeń zna kryteria ocen na dany poziom.. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań.. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku "sprawdzianu poprawkowego" nie może być niższa od oceny uzyskanej poprzednio.. Powyższa analiza otrzymanych wyników badań nie odpowiada na te pytania.4.. Utrwalenie, kontrola i ocena osiągnięć uczniów: ɣ kontrola i regulacja uczenia się w toku lekcji,Problematyka oceny i kontroli ciągle jest otwarta, istnieje bowiem spór, co powinno wchodzić w zakres tej kontroli .Wielu katechetów zastanawia się, jakie powinny być kryteria oceny i kontroli katechizowanego ucznia.. Metody kontroli i ocen: 1.. Oczywiście, jest to stanowisko skrajne i nie wyczerpuje ani potrzeb, ani też możliwości właściwego i pełniejszego .działalności ucznia.. i pozwala sformułować oceny.. Dla każdego ma jednak inne znaczenie.KONTROLA I OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW, POMIAR DYDAKTYCZNY ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE ZAGADNIENIA OGÓLNE WYDAWNICTWA ZWARTE (Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach) ARTOWICZ Małgorzata : Egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych : testy.. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia (ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych .Ocena ucznia to przecież swoista zapłata za jego trud poniesiony przy zdobywaniu nowych wiadomości, umiejętności, potwierdzenie słuszności wybranej przez niego drogi.. Ocena jest potrzebna uczniom oraz ich opiekunom - rodzicom i nauczycielom.. Uczeń może zostać nieklasyfikowany w przypadku gdy jego nieobecności przekroczą 50% zajęć lekcyjnych.. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).. Ocenę z wiadomości uczeń może poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.. Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt